Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Quyết định thẩm định Sáng kiến kinh nghiệm 08-12-2016 Tải về
2 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
3 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
4 danh sách đăng kí bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên ngày 24 tháng 11 năm 2017 Danh sách đăng kí chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tải về
5 Quyết định đề nghị công nhận Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh ngày 08 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÉT SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG Tải về
6 Chấn chỉnh giờ giấc, tác phong làm việc Ngày 29 tháng 11 năm 2017 Chấn chỉnh giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục Tải về
7 BỒI DƯỠNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ngày 24 tháng 11 năm 2017 Nội dung hướng dẫn bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Tải về
8 Quy định yêu cầu và hồ sơ thẩm định sáng kiến kinh nghiệm cấp, trường, cấp huyện Ngày 06-06-2018 Công văn có hiệu lực từ ngày 06/06/2018 Tải về
9 Ban hành quy định tiêu chí đánh giá cơ quan đơn vị sự nghiệp. Ngày 08 tháng 11 năm 2019 Tải về
10 Đánh giá phân loại đối với trường học và viên chức SNGD Ngày 15 tháng 5 năm 2019 Tải về
11 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2018-2019 Ngày 19 tháng 10 năm 2018 Tải về
12 Hướng dẫn đánh giá phân loại viên chức sự nghiệp giáo dục Ngày 18 tháng 4 năm 2019 Hướng dẫn đánh giá và phân loại viên chức sự nghiệp giáo dục Tải về
13 QUY TẮC ỨNG XỬ ĐỐI VỚI CB-GV-NV NĂM HỌC 2020 – 2021 ngày 01-10-2020 Tải về